Veteriner patoloji eğitiminin ana amacı, modern ve güncel öğretim - eğitim teknikleri kullanarak hayvan hastalıkları alanında çalışacak lisans öğrencileri eğitmek ve  lisansüstü öğrencilere çalışma alanlarında derinlemesine bilgi vermek ve araştırıcı yeteneklerini geliştirmektir. Programı veya dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci, hastalıkların patogenezisini ifade edebilmeli; hastalıkların kontrolü, koruyucu hekimlik ve halk sağlığı yönünden önemli tanı tekniklerini uygulayabilmelidir.
 
Patoloji Biriminin Öğrenim Hedefleri
 
-Hastalıkların tanısında veteriner hekim adaylarına ve veteriner hekimlere derinlemesine bilgi birikimi sağlamak.
-İmmunoloji ve moleküler patoloji teknikleri kullanılarak önemli epidemiyolojik hastalık patogenleri üzerinde çalışmak.
-Komparatif patoloji, immunopatoloji ve onkoloji temelinde insan ve hayvanlar arasındaki hastalıkları çalışmak amacıyla hayvan modeli kullanmak.
-Yabani hayvan hastalıkları üzerinde çalışmak.
-Cerrahi patoloji alanında klinisyenlere tanı hizmeti sunmak.
-Çiftlik hayvanlarının reprodüktiv patolojileri üzerinde çalışmak.
-Doğal kaynakların korunması ve çevresel yıkımlanmaları en aza indirgemek amacıyla toksikoloji üzerindeki araştırmalara destek vermek.
 
Temel Çekirdek Müfredat
 
Temel patoloji eğitmine  ek olarak öğrenciler, tanısal patoloji, komparatif patoloji, immunopatoloji, moleküler patoloji, histopatoloji, onkoloji, deneysel hayvan patolojisi, kanatlı patolojisi, deniz ve tatlı su hayvanları patolojisi, yaban hayatı hayvanları patolojisi, reprodüktif patoloji, beslenme patolojisi ve imaging patoloji içeren derinlemesine   bilgi birikimine sahip olmalıdır. Lisansüstü öğrencilere, seminer sunumu, iletişim kurabilme, derleme hazırlama ve bağımsız bir araştırma yönlendirebilecek  temel bilgi ve becerilerin kazandırılması gereklidir (bir çalışma planlama, çalışma verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi ve bir araştırmanın tez veya yayın aşamasına getirebilmesine yardımcı olabilecek ders ve uygulamaların verilmesi).
 
Patoloji Alanı Dışında Bağlantılı-Yan Dal  Çekirdek Müfredat
 
Özellikle lisansüstü öğrencilere yönelik olarak patoloji alanı dışında biyokimya, moleküler immunoloji, moleküler biyoloji – genetik, biyoistatistik ve biyoteknoloji, hücresel immunokimya, ileri mikrobiyoloji alanları ile büyük/küçük hayvan hastalıklarında özel konular üzerinde alınacak dersler zenginlik kazandıracaktır. Öğrencilerin, veteriner anatomi bilgilerini yenilemeleri ve geliştirmelerinin yanısıra tanısal patoloji, histopatoloji, cerrahi patoloji, klinik patoloji ve vaka taktimlerini içeren bazı özel konularda tartışma, toplantı, sunum ve çalışmalara katılmaları ile veteriner patolojinin klinik alan uygulamalarında yeterli bilgi ve beceriyi kazanmada önemli rol oynayacaktır.
 
Temel Eğitim-Öğretim, Klinik  ve Araştırma Donanımları
 
Birimin konum olarak, fakülte ile eğitim hastanesi arasında bir konumda yer alması gereklidir. Küçük grup eğitimi  verilebilecek tam eğitim-öğretim malzemeleri ile donanımlı dershaneler, seminer odaları, bir serbest çalışma odası, bilgisayar salonu, uzmanlık ve eğitim laboratuvarları, laboratuvar ve deneme hayvanları üniteleri, küçük ve büyük hayvan nekropsi salonları  bulunmalıdır.
 
Temel malzemeler :
 
Flurometre
Flowsitometre
Elektron mikroskop ( transmisyon ve  skaning)
Doku işleme makinesi-ototeknikom
Mikrotom
Otomatik boyama makinesi
Dondurma mikrotomu
Termosaykler
Görüntü analiz sistemi
Işık mikroskop
Floresan mikroskop
İnverted reflected floresan mikroskop
Spektrofotometre
Elektronik ağlar yardımı ile ulusal ve uluslararası referans kütüphanelerle iletişim kurulabilen ve zengin uluslararası bilimsel dergi ve tezlere  sahip ve bilgisayar donanımlı birim kütüphanesi
Eğitim amaçlı video, CD  ve multimedya sistemlerin  kullanılabildiği  özel salonların oluşturulması
Müze ve arşivlerin oluşturulması  
 
 
Veteriner Patoloji Uzmanlarının Çalışma Alanları
 
Araştırma enstitüleri ve üniversiteler
Hayvan hastalıkları tanı merkezleri
Biyofarmasötikal ve biyoteknoloji endüstrileri
Ulusal hayvan hastalıkları önleme enstitüleri
Halk sağlığı ve hayvansal ürünler müfettişliği
Yaban hayatı hayvanları hastalıkları kurumları
Resmi veya özel deniz ve tatlı su ürünleri araştırma ve uygulama enstitüleri
Ulusal ve uluslararası veteriner farmasötikal ve aşı üretim enstitüleri
Özel – resmi klinikler veya fakülte hayvan klinikleri ve hastaneleri tanı laboratuvarları
 
Fransa Nantes Veteriner Fakültesi
 
Fransa Nantes Veteriner Fakültesi’nde patoloji, “Patoloji, İnfeksiyöz ve Paraziter Hastalıklar Bölümü- içinde yer alır. Bölüm, 4 alt birime ayrılır.
 
Histoloji ve Patoloji Birimi ( Unit of Histology and Pathology)
İnfeksiyöz Hastalıklar Birimi (Unit of Infectious Diseases)
Parazitoloji Birimi (Unit of Parasitology)
Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Birimi (Unit of Microbiology and Immunology)
 
Genel Patoloji ( 34 saat teorik / 2 saat grup çalışması)
 
            İçerik :
 
            * Medikal terminoloji
            * Hücre patolojisi
            - Hücre yaralanması ve hücre ölümü : nekroz ve apoptosis
            - Hücre gelişimi ve farklılaşma (tümörler hariç) bozuklukları : atrofi, hipertrofi,
              aplazi, hipoplazi, hiperplazi, metaplazi
            - Hücre içi birikimler (lipidler, glikogen, pigmentler)
            * Ekstrasellüler matriksin patolojisi : fibrosis, kalsifikasyon, üre depolanması, 
   amyloidosis
            * Hemoglobinin metabolik bozuklukları-İkterus hemodinamik bozukluklar:
            - Konjesyon ve staz
            - Hemoraji
            - Tromboz ve sonuçları(emboli, infarktus)
            - Ödem
            - Şok
            * Yangı
            - Mekanizma : Yangı mediyatörlerinin kimyasal mediyatörleri, damarsal  ve hücresel
              Değişimler; akut ve kronik yangılar
            -Yangısal lezyonların farklı tipleri
            - Doku onarımı ve yara iyileşmesi
            * Ateş
            * Stres
 
            Grup Çalışması (2 saat) : Kardiyojenik şokun patofizyolojisi ve terapötik yaklaşımlar
 
 
Onkoloji (26 saat) :
 
            Genel Onkoloji
 
            * Tümörün tanımı
            * Bening ve malign tümörlerin sınıflandırılması
            * Tümör terminolojisi ve sınıflandırılması
            * Önemli karsinojik ajanlar, spontan tumorların epidemiyolojisi
            * Karsinogenesis : kanserin moleküler açıklaması
            * Tümör gelişiminin biyolojisi
 
            Klinik Onkoloji
 
            * Hayvan tümörlerinin  epidemiyolojisi
            * Tümörlere klinik yaklaşım
            * Tümör tedavisinde temel ilkeler
            * Malign kan bozuklukları (lenfomalar)
            * Meme bezi tümörleri
            * Gonad tümörleri
            * İskelet sistemi tümörleri
            * Orofaringeal ve sindirim sistemi tümörleri
            * Burun tümörleri
            * Toraks ve abdominal kavite tümörleri
            * Endokrin bez tümörleri
            * Merkezi sinir sistemi tümörleri
 
Özel Patoloji (30 saat)
 
            * Sistem bazında önemli lezyonlar açıklanır.
 
            * Bireysel çalışma : multimedya merkezinde slayt , videokaset ve foto-CD ler mevcuttur.
 
Nekropsi ( 4 hafta )
 
            Her bir öğrenci :
 
            * 64 nekropsi olgusuna katılmalı
            * 16 nekropsi olgusunu tek başına uygulamalı
            * En az 4 nekropsi raporu yazmalıdır.
 
 
Berlin Veteriner Fakültesi
 
Fonksiyonel Patoloji (haftada 1 saat) :
 
            Sağlık / hastalık            :  Gelişme, ilerleme çözüm
            Sıvı ve elektrolit regulasyonun patofizyolojisi
            Enerji metabolizmasının patofizyolojisi
            Asit-baz dengesinin klinik yönü ve patofizyolojisi
            Respiratör disfonksiyonun klinik yönü ve patofizyolojisi
            Renal disfonksiyonun klinik yönü e patofizyolojisi
            Karaciğer hastalıklarının patofizyolojisi
            Hematolojik tanı için olasılıklar
 
Genel Patoloji I – II (haftada 2 saat) :
 
            Genel etiyoloji
            Doğum defektleri
            Dolaşım bozuklukları
            Regresiv ve progresiv değişimler
            Yangı
            İmmunopatoloji
            Onkoloji
            Ölüm
 
Anatomik  Patoloji I -II(haftada 2 saat) :
 
            Kalp ve kan damarları
            Solunum sistemi
            Hemopoetik sistem
            Sindirim sistemi
            Karaciğer ve pankreas
            Üriner sistem
            Reprodüktif sistem
            Meme
            Lokomotor sistem
            Merkezi sinir sistemi
            Tümörler
            Endokrin sistem
 
Histolojik Patoloji I (haftada 2 saat –uygulama)  :
 
            Kalp ve kan damarları
            Solunum sistemi
            Hemopoetik sistem
            Sindirim sistemi
            Karaciğer ve pankreas
 
Histolojik Patoloji II (haftada 2 saat –uygulama)  :
 
            Üriner sistem
            Reprodüktif sistem
            Meme
            Lokomotor sistem
            Merkezi sinir sistemi
            Tümörler
            Endokrin sistem
 
Anatomik Patolojide Demonstrasyon - I (haftada 2 saat –uygulama)  :
 
            Organ patolojisinin araştırılması ve yorumlanması
 
Postmortal Muayene I - II:
 
            Tüm evcil hayvanların, nekropsi teknikleri ve tanımlamalar altında gerçekleştirilmesi ve nekropsi raporunun yazılması
 
 Anatomik Patolojide Demonstrasyon  II (haftada 2 saat –uygulama)  :
 
            Organ değişimlerinin epikrizleri ve tanısı
 
Avusturya Veteriner Üniversitesi
 
Avusturya Veteriner Üniversitesinde eğitim 3 dönem içinde gerçekleştirilir. Birinci dönemi içeren ilk 2 yarıyıl botanik, zooloji, fizik, kimya, biometri ve epidemiyoloji, immunoloji ağırlıklı eğitim verilirken; patoloji eğitimi  2. dönemde 6. yarıyılda başlar ve ağırlıklı olarak 3. dönemde 7 ve 8 yarıyılda gözlenir. Patoloji konuları aynı zamanda 10 ve 11 yarıyılda yer alan türe özgü uzmanlık dallarında da gözlenir.
 
Konu başlıkları :
 
Temel Patoloji (6. yarıyıl/67 saat) : İmmunoloji ve genetik konularını da içeren blok eğitimi içinde  yer alır.
 
Histopatolojik uygulamalar (7-8. yarıyıl/ 22 saat) :
 
Pato-anatomik uygulamalar  (7-8. yarıyıl/ 23 saat) :
 
İleri Patoloji (7-8. yarıyıl/ 33 saat) : Organ, metabolik ve infeksiyöz hastalıklarda yer alır.
 
Patoloji (7-8. yarıyıl/ 25 saat) : Parazitoloji,  bakteriyoloji, viroloji ve epidemiyolojik hekimliğinde yer alır.
 
Uzmanlık Eğitimi (10-11 . yarıyıl)
 
            Küçük hayvan hekimliğinde seçilmiş hastalıkların patolojisi ( 15 saat)
 
            Tek tırnaklılar hekimliğinde seçilmiş hastalıkların patolojisi ( 7 saat)
 
            Domuz hekimliğinde seçilmiş hastalıkların patolojisi ( 15 saat)
 
            Yaban hayatı hayvanları hekimliğinde hastalıkların patolojisi (52  saat)
 
            Kanatlı hayvan , kafes kuşları ve reptil hekimliğide seçilmiş hastalıkların patolojisi ( 22 saat)
 
            Seçmeli dersler :
 
                        İmmunpatoloji ve klinik immunoloji (küçük hayvan-15 saat)
                        Nöropatoloji (at ve küçük hayvan-15 saat)
                        Endokrin sistemin patolojisi (15 saat)
                        Ruminant ve domuz patolojisinde seçilmiş konular (15 saat)
                        İmmunpatoloji (ruminant ve atlarda-15 saat)
 
Bologno Veteriner Fakültesi
 
Patoloji eğitimi, ikinci yıl, “ Genel  patoloji ve patofizyoloji” olarak,  fizyoloji, mikrobiyoloji-immunoloji, toksikoloji-farmakoloji, genel zootekni-genetik ve topografik anatomi konuları ile birlikte başlar.
 
Üçüncü yıl,”Patolojik Anatomi- I” başlığı altında patolojik anatomi-I / 4 saat/hafta ve nekropsi /2 saat/hafta ve “Patolojik Anatomi-II” başlığı altında , patolojik anatomi-II / 4 saat/ hafta ve patolojik histoloji / 3 saat/ hafta verilir. Bu dersler, gıda hijyeni, hayvan beslenme, infeksiyöz hastalık, parazitoloji, özel zootekni ve semioloji dersleri birlikte işlenir.
 
Dördüncü yıl, “Tavuk Hastalıkları Patolojisi / 3 saat /hafta”  Öğrenciler 4. yıl bu dersleri infeksiyöz hastalıklar ve halk sağlığı, özel zootekni, radyoloji, reproduksiyon patolojisi, cerrahi patoloji,   veteriner medikal patoloji,  gıda kontrolü dersleri ile birlikte alırlar.
 
Selanik Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 
Genel Patoloji I ( Haftada 4 saat teorik / 2 saat uygulama)
 
5 yıllık bir eğitim sürecine sahip Selanik Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde  Genel patoloji dersleri  3. yıl güz döneminde başlamakta ve öğrenci anılan yılda bu dersi Farmakoloji, Klinik Tanı ve Klinik Patoloji, Zootekni-III, Süt Hijyeni ve Teknolojisi ve Ihtiyoloji dersleri ile birlikte almaktadır. Temel bilimler dersleri ve Mikrobiyoloji dersleri (viroloji, parazitoloji, bakteriyoloji : genel ve özel )  1 ve 2. yıl içerisinde tamamlanmaktadır.
            Ön koşul: Histoloji - I ve Histoloji - II derslerinden başarılı olmak.
 
İçerik:
-          Sitopatoloji
-          Kardiyovasküler sistem patolojisi
-          Organizmanın savunma mekanizması (immunopatoloji, yangı)
-          Doku ve organların gelişim patolojileri
-          Neoplasiler.
 
Özel Patoloji I (Haftada 4 saat teorik / 2 saat uygulama )
 
            Özel Patoloji - I dersini öğrenci  3.yıl bahar döneminde, “Klinik Tanı ve Klinik Patoloji”, “Infeksiyöz Hastalıklar - I Epizootoloji –Halk Sağlığı-Koruyucu Hekimlik”, “Hayvansal orjinli gıdaların genel ve özel teknolojisi”, “Toksikoloji” dersleri ile birlikte alır.
            Ön Koşul: Histoloji – II ve Histoloji - II derslerini başarmalı ve Genel Patoloji dersinden devamını almış olmak.
            İçerik: Kardiyovasküler, hematopoetik, solunum, sindirim, lokomotor, endokrin, üriner ve genital sistem organ-larında hastalıklarla bağlantılı mikroskopik ve makroskopik lezyonlar.
 
Özel Patoloji II (Haftada 1 saat teorik / 1 saat uygulama )
 
Özel Patoloji – II dersini öğrenci  4.yıl bahar döneminde, “Çiftlik Hayvanları Hastalıkları - II”, “Ev ve Süs hayvanları Hastalıkları”, “Cerrahi - II”, “Reprodüktiv Hastalıklar”, “Hayvansal Orjinli Gıdalarda Hijyen - I” ve “Radyoloji”, “Kanatlı Hayvan Hastalıkları” ile birlikte almaktadırlar.
            Ön Koşul: Genel Patoloji ve Özel Patoloji-I derslerini başarmış  olmalıdır.
            İçerik: Özel hastalıklarda, sinir sistemi, göz, kulak, deri de gözlenen makroskopik ve mikroskopik lezyonlar, nedenleri, patogenez, adli tıp
 
Özel Patoloji III (Haftada 2 saat uygulama )
 
Özel Patoloji - III dersini öğrenci  5.yıl bahar döneminde, “Çiftlik Hayvanları Hastalıkları - III”, “Ev ve Süs hayvanları Hastalıkları - III”, “Cerrahi – III”, “Reprodüktiv Hastalıklar - II”, “Hayvansal Orjinli Gıdalarda Hijyeni - I” ve  “Kanatlı Hayvan Hastalıkları - II” ile birlikte almaktadırlar.
Ön koşul: Özel Patoloji - II dersinden devamını  almış   olmak.
İçerik: Nekropsi ve nekropsi raporlarının yazılması konularından oluşmaktadır.
 
            Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa’da Patoloji bölümünün yapılanması Amerika Birleşik Devletleri’ne benzer bir yapılanma gösterirken; Alman ekolünün yaşandığı ülkelerde ise ülkemize benzer bir yapılanma göstermektedir. Alman ekolünde her ne kadar patoloji ayrı bir bölüm (Institue of Pathology) olarak yer alsa da patoloji dersleri, fakültenin genel müfredatı içinde, mikrobiyoloji, halk sağlığı ve gıda hijyeni, toksikoloji  ve türe özgü hayvan hastalıkları konuları ile paralel konumda ve bir bütünlük içinde yer almaktadır.
Not : Amerika’daki veteriner hekimlik eğitiminin  farklı ( 2 yıl biyokimya-biyoloji ağırlıklı önlisans eğitimi, 4 yıl lisans eğitimi) olmasından dolayı burada açıklanmamıştır.

Faydalanılan web adresleri :

1- Veterinary Pathology Training

www.vetpathtraining.co.uk

2- Veterinary and Comparative Pathology Training Programs

www.acvp.org/training

3- The Helsinki University Faculty of Veterinary Medicine: Citing Electronic Resources

www.vetmed.helsinki.fi/studies

4- University of Veterinary Medicine Viena: Citing Electronic Resource

www.vu-wien.ac.at/ects

5- Faculty of Veterinary Medicine, Berlin: Citing Electronic

www.vetmed.fu-berlin.de

6- Ecole Nationale Veterinaire de Nantes

http://www.vet-nantes.fr

7- Alma Mester Studiorum Universita di Bologna

www.vet.unibo.it